หลักสูตร เรื่อง “การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัลผ่านระบบทดสอบทางการศึกษา”

วันที่โพส 14 ธ.ค. 2564 ผู้ชม 342


โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท
ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หลักสูตร เรื่อง “การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัลผ่านระบบทดสอบทางการศึกษา”

*****************

             วันที่ 13-14 ธันวาคม 2564 งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ฯ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบทตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีหลักสูตร เรื่อง “การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัลผ่านระบบทดสอบทางการศึกษา” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ด้านการศึกษาของนักเรียนผู้ด้อยโอกาส  โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อสร้างความเท่าเทียมด้านการศึกษาในสังคม ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีกิจกรรมสอนการติดตั้งคอมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  การทำการ์ดปีใหม่ด้วยโปรแกรม Canva และการทดสอบการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัลผ่านระบบทางการศึกษา รายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย