โครงการอบรมออนไลน์ หลักสูตร “การสืบค้นสารสนเทศเพื่อการศึกษา” สำหรับนักศึกษา ผ่าน Google Meeting

วันที่โพส 16 ธ.ค. 2564 ผู้ชม 354


โครงการอบรมออนไลน์ หลักสูตร “การสืบค้นสารสนเทศเพื่อการศึกษา” สำหรับนักศึกษา
ผ่าน Google Meeting
******************

        งานหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ งานหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ ตระหนักถึงบทบาทของการสนับสนุน ส่งเสริมการเรียนรู้  ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้น จึงจัดโครงการอบรมออนไลน์ หลักสูตร “การสืบค้นสารสนเทศเพื่อการศึกษา” สำหรับนักศึกษา ผ่านGoogle Meeting เพื่อเป็นการแนะนำวิธีการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลต่าง ๆ เช่น ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดกลาง ฐานข้อมูลออนไลน์ และการสืบค้นผ่าน Google Scholar เป็นต้น เพื่อให้มีเกิดความรู้สารสนเทศ มีความเข้าใจ และทักษะสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศเพื่อประกอบการศึกษาได้ด้วยตนเอง ได้อย่างถูกต้อง โดยมีกำหนดรอบที่ 1 วันพุธ ที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. – 16.30 น. รอบที่ 2 วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564  เวลา 13.00 น. – 16.30 น.