โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการและแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สู่หน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่โพส 20 ธ.ค. 2564 ผู้ชม 188


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการและแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สู่หน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
**********************************

           วันที่ 17 ธันวาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการและแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สู่หน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็น ประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องประชุม IT108 ชั้น 1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ดร.ประยูร ไชยบุตร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักรับทราบและเข้าใจแผนปฏิบัติราชการ และแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาสำนักประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปในแนวทางเดียวกัน และทุกสายงานภายในสำนักสามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้