การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2564

วันที่โพส 20 ธ.ค. 2564 ผู้ชม 361


การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ 2/2564
***************

              วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.ประยูร ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2564 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ คุณวิโรจน์ เข็มเหล็ก และผู้แทนรองคณบดี ผศ.เจษฏาพร ปาคำวัง ผู้แทนรองผู้อำนวยการ และผู้แทนบุคลากร เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช เข้าร่วมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.เจษฏาพร ปาคำวัง ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ คุณวิโรจน์ เข็มเหล็ก