การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔

วันที่โพส 27 ธ.ค. 2564 ผู้ชม 392


การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔
************

       วันศุกร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. อาจารย์ประยูร  ไชยบุตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เพื่อปรึกษา หารือ และพิจารณาการบริหารงานของสำนัก โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง