โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง “การใช้งานระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้บริหาร”

วันที่โพส 29 ธ.ค. 2564 ผู้ชม 439


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง “การใช้งานระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้บริหาร”
**************************

        วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.ปรีชา  ศรีเรืองฤทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง “การใช้งานระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้บริหาร” ณ ห้อง IT105 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ และผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
       โดยงานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ ได้ดำเนินการพัฒนาการใช้งานระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้โครงการส่งเสริมมหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่ดิจิทัลด้วยระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารจัดการทุกอย่างของรัฐให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล (digital by default) อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้บริหารเกิดความเข้าใจ สามารถใช้งานระบบได้อย่างถูกต้อง จึงดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง “การใช้งานระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้บริหาร” ให้กับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์