การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันที่โพส 28 ก.พ. 2565 ผู้ชม 401


การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

****************

       วันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. อาจารย์ ดร.ประยูร  ไชยบุตร  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อร่วมกันหารือการบริหารงานของหน่วยงาน