โครงการอบรมการใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่โพส 4 มี.ค. 2565 ผู้ชม 544


โครงการอบรมการใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
ประจำปีงบประมาณ 2565

*****************

              วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมการใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรูปแบบ On-Site และ On-Site เพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และหน่วยงานภายใน มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้งานระบบดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง และการประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ