การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเชื่อมโยงข้อมูลแบบ System-to-System

วันที่โพส 19 เม.ย. 2565 ผู้ชม 522


การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเชื่อมโยงข้อมูลแบบ System-to-System
*********************

            วันที่ 19 เมษายน 2565 ผศ.ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ, อาจารย์ ดร.ประยูร ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการจัดส่งข้อมูลอุดมศึกษา เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเชื่อมโยงข้อมูลแบบ System-to-System ตามโครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลขนาดใหญ่(Big Data) และระบบคลังข้อมูลเพื่อรองรับนโยบายด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (Unicon - University Connected) ในรูปแบบออนไลน์