การประชุม คณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ครั้งที่ 1/2565

วันที่โพส 26 พ.ค. 2565 ผู้ชม 277


           วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565  เวลา 10.00 น  อาจารย์ ดร.นิคม โยกัญญา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และในรูปแบบออนไลน์ เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการพัฒนาสรรมถนะและทักษะด้านดิจิทัลนักศึกษา 3 ปี และทบทวนระบบกลไกและแผนการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล เพื่อดำเนินโครงการในปีการศึกษา 2565  โดยมีณะกรรมการเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง