การประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2565 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่โพส 31 พ.ค. 2565 ผู้ชม 296


การประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2565
และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
*********************

            วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. อาจารย์อนุพงษ์  สุขประเสริฐ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายงานบริหารและธุรการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2565 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยร่วมกันวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค (SWOT  Analysis) ของสำนักฯ  และ ทบทวนข้อมูลพื้นฐาน ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ของแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2565