โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “จัดทำแผนปฏิบัติราชการ และแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐”

วันที่โพส 9 มิ.ย. 2565 ผู้ชม 308


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “จัดทำแผนปฏิบัติราชการ และแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐”
*********************************


             วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ อาจารย์ ดร.ประยูร  ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาร เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “จัดทำแผนปฏิบัติราชการ และแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐” ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ณ เฟื้องฟ้าแสงมณีรีสอร์ท ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานตามภารกิจของสำนัก  และเป็นไปตามนโยบายหลักของมหาวิทยาลัย  โดยให้มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย และสถานการณ์ในปัจจุบัน