โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง “การใช้งานระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Microsoft Team”

วันที่โพส 15 มิ.ย. 2565 ผู้ชม 272


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร เรื่อง “การใช้งานระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Microsoft Team”
**************************

         วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร. ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรม “การใช้งานระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Microsoft Team” โดยอาจารย์ ดร.ประยูร  ไชยบุตร กล่าวรายงานว่า ตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการปรับปรุง พัฒนา ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนของการมอบหมายงาน เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารจัดการทุกอย่างของรัฐให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล (digital by default) อย่างเป็นระบบ การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

         ดังนั้น เพื่อให้แต่ละหน่วยงานเกิดความเข้าใจ สามารถใช้งานระบบได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้ดำเนินการอบรมให้กับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งเป็น ช่วงที่ 1 เวลา 09.00 น. -12.00 น. เป็นการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ และช่วงที่่ 2 เวลา 13.00 น. -15.00 น. เป็นการอบรมให้กับอาจารย์