โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง “การใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน และพนักงานราชการ”

วันที่โพส 22 ก.ค. 2565 ผู้ชม 278


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง “การใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน และพนักงานราชการ”
*****************************

             วันที่ 22 กรกฏาคม 2565 งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง “การใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน และพนักงานราชการ” ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT205 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  และรูปแบบ Online ผ่าน MS Team 
             เพื่อเป็นการทบทวนเพิ่มเติมการใช้งานของระบบปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย และเพื่อให้พนักงานราชการสามารถใช้ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ได้อย่างถูกต้อง เข้าใจ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัยฯ