การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2565

วันที่โพส 19 ส.ค. 2565 ผู้ชม 384


การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ 1/2565

******************************************

         วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.ประยูร ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง (นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์) และ ผู้แทนรองผู้อำนวยการ และผู้แทนบุคลากร เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช คุณวิโรจน์ เข็มเหล็ก และผู้แทนรองคณบดี ผศ.เจษฏาพร ปาคำวัง เข้าร่วมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อร่วมกันหารือการบริหารงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ