การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่โพส 22 ส.ค. 2565 ผู้ชม 426


การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจำปีการศึกษา 2564
*******************************

               วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.ประยูร  ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรผู้รับผิดชอบ ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมิน 3 ท่าน ดังนี้ รศ.ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก (ประธานกรรมการ) อาจารย์พิณทิพย์  แก้วแกมทอง (กรรมการ) ผศ.อัจฉรา กลิ่นจันทร์ (กรรมการและเลขานุการ)