โครงการห้องสมุดมีชีวิต : การทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ & Eco Print บนผืนผ้า

วันที่โพส 10 ส.ค. 2565 ผู้ชม 531


โครงการห้องสมุดมีชีวิต : การทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ & Eco Print บนผืนผ้า
*****************************

            เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 โดยงานหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการห้องสมุดมีชีวิต : การทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ & Eco Print บนผืนผ้าขึ้น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการพัฒนาทักษะชีวิตให้กับนักศึกษาและบุคลากร  เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ ลดความตรึงเครียด เกิดทักษะสามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้ในครัวเรือนได้ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จากการสร้างงานศิลปะบนลายผ้าที่ได้จากใบไม้ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และให้ความรู้ความสำคัญในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงคุณค่าที่ได้รับจากธรรมชาติ โดยได้รับเกียรติจาก อ.นงลักษ์ ยุทธศิลปเสวี อาจารย์ประจำสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้