โครงการติดตามความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะโดยใช้หลัก 3rs

วันที่โพส 29 ส.ค. 2565 ผู้ชม 351


โครงการติดตามความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะโดยใช้หลัก 3rs
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านโป่งตะแบก

***************

           วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 งานหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดโครงการติดตามความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะโดยใช้หลัก 3rs ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านโป่งตะแบกขึ้น นำโดยอาจารย์ศรัญญา ตรีทศ รองผู้อำนวยการฝ่ายงานหอสมุดกลาง และบุคลากรงานหอสมุดกลาง เพื่อติดตามการนำความรู้ความเข้าใจของนักเรียนในการคัดแยกขยะโดยใช้หลัก 3Rs ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง  วิทยากรโดยอาจารย์พิณทิพย์ แก้วแกมทอง อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จากการจัดโครงการพบว่า นักเรียนระดับความพึงพอใจ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.59 คิดเป็นร้อยละ 91.88 และมีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะตามหลัก 3rs สามารถอธิบายหลักการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้