การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 8/2565

วันที่โพส 26 ส.ค. 2565 ผู้ชม 339


การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครั้งที่ 8/2565
*****************

           วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. อาจารย์ ดร.ประยูร  ไชยบุตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 8/2565 และในโอกาสนี้ ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายงานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิณาภัณฑ์  นิธิยุวิทย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายงานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยฯ ให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ"