โครงการอบรม เรื่อง การป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น 

วันที่โพส 31 ส.ค. 2565 ผู้ชม 588


โครงการอบรม เรื่อง การป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น 
**********************

              วันที่ 31 สิงหาคม 2565 อาจารย์อนุพงษ์  สุขประเสริฐ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายงานบริหารและธุรการ เป็นประธานเปิดโครงการอบรม เรื่อง การป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น ณ ห้องประชุม IT 160 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บุคลากรของสำนักฯ มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันอัคคีภัย ภายในอาคารเบื้องต้นเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อป้องกันและ ระงับเหตุฉุกเฉินอัคคีภัย โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สุธิรา  เบญจานุกรม อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา  และอาจารย์ณัฐพล  ภู่ระหงษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้