เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน

วันที่โพส 8 ก.ย. 2565 ผู้ชม 152


การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน
หัวข้อ "การประเมินค่างาน พื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น และการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น"

**********************

           วันที่ 8 กันยายน 2565 อาจารย์ ดร.ประยูร  ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณหนึ่งฤทัย  บุญมี  หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ และบุคลากรของสำนักฯ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน หัวข้อ "การประเมินค่างาน เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น และการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น" โดยมี รศ.สุรชัย  ขวัญเมือง  เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้
          การอบรมในภาคเช้า เป็นการบรรยายให้ความรู้กับคณะกรรมการประเมินค่างานของแต่ละหน่วยงาน  และภาคบ่าย เป็นการบรรยายให้ความรู้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยของแต่ละหน่วยงาน

Cr. งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์