โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง “การใช้งานระบบการเบิก – จ่ายวัสดุสิ้นเปลือง”

วันที่โพส 11 ต.ค. 2565 ผู้ชม 166


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง “การใช้งานระบบการเบิก – จ่ายวัสดุสิ้นเปลือง”
***************************

              วันที่ 11 ตุลาคม 2565 งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง “การใช้งานระบบการเบิก – จ่ายวัสดุสิ้นเปลือง” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปรีชา  ศรีเรืองฤทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องIT105 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
              อาจารย์ประยูร  ไชยบุตร  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ กล่าวรายงานว่า ตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบการเบิก – จ่ายวัสดุสิ้นเปลืองซึ่งเป็นระบบที่สามารถจัดการวัสดุ แยกประเภทวัสดุ กลุ่มวัสดุ และรายการวัสดุที่ประกอบไปด้วย รหัสวัสดุ ชื่อวัสดุ หน่วยนับ ราคาต่อหน่วย จำนวนวัสดุ งบประมาณที่ใช้ โครงการที่ใช้ ที่ผ่านการตรวจรับจากกระบวนการจัดซื้อแล้ว สามารถควบคุมทะเบียนวัสดุ (Stock Card) และตัดยอดวัสดุคงหลือตามการเบิก – จ่าย จึงจัดการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุ หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ของแต่ละหน่วยงาน