ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับจังหวัด

วันที่โพส 15 พ.ย. 2565 ผู้ชม 177


ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับจังหวัด
*******************************************

         วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์ ดร.ประยูร ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับจังหวัด (Provincial Chief Information Officer Committee : PCIO Committee) จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องเมืองราด ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยในที่ประชุมได้มีนำเสนอนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ รวมถึงมีการพิจารณาส่งข้อเสนอโครงการ Phetchabun Smart City เพื่อขอรับการเป็นเมืองอัจฉริยะในระยะแรก เสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ จำนวน 3 ด้าน คือ 1.ด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ 2.ด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ 3.ด้านการบริหารภาครัฐอัจฉริยะ