โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ และแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สู่หน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่โพส 16 พ.ย. 2565 ผู้ชม 72


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ และแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สู่หน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
*****************

          วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. งานบริหารและธุรการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ และแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สู่หน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรภายในสำนักรับทราบและเข้าใจแผนปฏิบัติราชการ และแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ไปในทิศทางเดียวกัน โดย อาจารย์ ดร.ประยูร  ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนัก เป็นประธานเปิดพิธี ณ ห้องประชุม อาคารบรรณราชณครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ