โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในชนบท ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

วันที่โพส 25 พ.ย. 2565 ผู้ชม 379


โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในชนบท
ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
หลักสูตร เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัลผ่านระบบทดสอบทางการศึกษา และการสร้างงาน Motion Graphics ด้วย Microsoft PowerPoint 

*************************

       วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2565 งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ดำเนินโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในชนบท ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยจัดหลักสูตร เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัลผ่านระบบทดสอบทางการศึกษา และการสร้างงาน Motion Graphics ด้วย Microsoft PowerPoint เพื่อส่งเสริมความรู้ให้กับครู  นักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีกิจกรรม การตรวจสอบซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต, สอนการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint และการสร้างงาน Motion Graphics และทดสอบการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัลผ่านระบบทางการศึกษา ในรายวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย เพื่อให้ครู และนักเรียนนำความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ