การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ครั้งที่ 1/2565

วันที่โพส 6 ธ.ค. 2565 ผู้ชม 378


การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล
ครั้งที่ 1/2565
*********************************

      วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 9.30 น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและเทคโนโลยี เป็นประธานการ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประกอบไปด้วยคณบดี และผู้แทน ทั้ง 5 คณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือการดำเนินการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลในระดับคณะให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน งานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย และอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย และสั่งการให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ชั้น 1  อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ