โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้เรื่อง "การจัดทำแผนปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ"

วันที่โพส 18 ม.ค. 2566 ผู้ชม 217


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้เรื่อง "การจัดทำแผนปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ"
**********************************


                วันที่ 18 มกราคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้เรื่อง "การจัดทำแผนปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ" เพื่อให้บุคลากรของสำนัก มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนปฏิบัติงานของตนเองได้อย่างถูกต้อง และสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายของแผนงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาตนเองให้มีทักษะด้านการให้บริการ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์  ขันผนึก เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้