การสอบ Pre-Test ด้วยชุดข้อสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลในศตวรรษที่ 21

วันที่โพส 23 ม.ค. 2566 ผู้ชม 199


การสอบ Pre-Test ด้วยชุดข้อสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัย  
ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลในศตวรรษที่ 21
*******************

        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการสอบ Pre-Test นักศึกษาชั้นปีที่  1-3  และนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ด้วยชุดข้อสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 9 - 22 มกราคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT105 IT106 IT205 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ และห้องบริการอินเทอร์เน็ต หอสมุดกลาง อาคารบรรณราชนครินทร์