ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ศูนย์ดิจิทัลเพื่อพัฒนาท้องถิ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วันที่โพส 26 ม.ค. 2566 ผู้ชม 219


ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
**********

        วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.ประยูร  ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  รองผู้อำนวยการ และบุคลากร ร่วมต้อนรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ จากศูนย์ดิจิทัลเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังการบรรยาย เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลองค์กร (Digital Transfomation) โดย ผศ.ทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายงานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์  ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์