บรรยายให้ความรู้กับนักศึกษา

วันที่โพส 1 ก.พ. 2566 ผู้ชม 256


บรรยายให้ความรู้กับนักศึกษา
**************

       วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 คุณธนวัฒน์  เฉลิมพงษ์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ นายวิเศษ เกตุดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนายอุดมศักดิ์ ภู่พิมล นักเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยายให้ความรู้เรื่องระบบเครื่อข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายและการตั้งค่าอุปกรณ์การกระจายสัญญาณ ให้กับนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 3 เพื่อให้นักศึกษาได้รับการถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์การทำงาน