English for Fun 2023 ครั้งที่ 1

วันที่โพส 3 ก.พ. 2566 ผู้ชม 247


English for Fun 2023 ครั้งที่ 1
**************

      วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. บุคลากรสังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการอบรม English for Fun 2023 ครั้งที่ 1 หัวข้อ Introducing Myself ซึ่งจัดโดย งานวิเทศสัมพันธ์และสถาบันภาษา ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ วิทยากรโดยอาจารย์ Laurence เพื่อเป็นการพัฒนาและฝึกทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ