การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน จัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการสื่อสารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 1/2566

วันที่โพส 9 ก.พ. 2566 ผู้ชม 238


การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน จัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
และการสื่อสารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)
ครั้งที่ 1/2566

********************

     วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. อาจารย์ ดร.ประยูร  ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ได้รับมอบหมายจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและเทคโนโลยี ให้เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน จัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 1/2566 เพื่อร่วมกันพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการสื่อสารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)