English for Fun 2023 ครั้งที่ 3

วันที่โพส 24 ก.พ. 2566 ผู้ชม 227


English for Fun 2023 ครั้งที่ 3
******************

           วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. บุคลากรสังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการอบรม English for Fun 2023 ครั้งที่ 3 หัวข้อ การสนทนาภาษาอังกฤษ ซึ่งจัดโดย งานวิเทศสัมพันธ์และสถาบันภาษา ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ วิทยากรโดยอาจารย์ Laurence เพื่อเป็นการพัฒนาและฝึกทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ