English for Fun 2023 ครั้งที่ 4

วันที่โพส 3 มี.ค. 2566 ผู้ชม 314


  วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. บุคลากรสังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการอบรม English for Fun 2023 ครั้งที่ 4 หัวข้อ Grammar and Numbers ซึ่งจัดโดย งานวิเทศสัมพันธ์และสถาบันภาษา ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ วิทยากรโดยอาจารย์ Laurence เพื่อเป็นการพัฒนาและฝึกทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ