งานรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์

วันที่โพส 10 มี.ค. 2566 ผู้ชม 311


งานรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์
****************

         เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสน เข้าร่วมฟังบรรยายรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เกิดความตระหนัก ความเข้าใจและสามารถป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์