โครงการอบรมหลักสูตรสร้างรายได้เสริมทางการตลาดด้วย Content สุดปัง

วันที่โพส 21 มี.ค. 2566 ผู้ชม 332


โครงการอบรมหลักสูตรสร้างรายได้เสริมทางการตลาดด้วย Content สุดปัง
*******************************************

         วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรสร้างรายได้เสริมทางการตลาดด้วย Content สุดปัง สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์และชุมชน ซึ่งจัดโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2566 ห้องประชุม 108 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งหลักสูตรในโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล สำหรับบุคลากร เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี หรือทักษะชีวิตและอาชีพ ให้กับครู อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรชุมชนในท้องถิ่น เพื่อรองรับการใช้ชีวิตและการทำงานในศตวรรษที่ 21 เป็นการยกระดับมาตรฐานให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
           โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เอ็ม สายคำหน่อ และอาจารย์ศุภรัตน์ แก้วเสริม อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้