Metaverse พลิกโฉมโลกเสมือนจริง ด้วย Spatial io มั่นใจ ใคร ๆ ก็สร้างได้

วันที่โพส 3 เม.ย. 2566 ผู้ชม 289


Metaverse พลิกโฉมโลกเสมือนจริง ด้วย Spatial io มั่นใจ ใคร ๆ ก็สร้างได้
*******************************

               วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.นิคม  โยกัญญา  รองอธิการบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรม Metaverse พลิกโฉมโลกเสมือนจริง ด้วย Spatial.io มั่นใจ ใคร ๆ ก็สร้างได้  ณ ห้อง IT 105 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยากร โดย ผศ.เขมปริต  ขุนราชเสนา และผศ.ดวงจันทร์  สีหาราช อาจารย์สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ บรรยายให้ความรู้