โครงการกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วันที่โพส 31 มี.ค. 2566 ผู้ชม 278


โครงการกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
******************

                สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อให้บุคลากรมีความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน สร้างความสามัคคีและช่วยผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการทำงาน อันจะทำให้บุคลากรของสำนักฯ มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกาย และใจ   ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น