การอบรมการสร้างชั้นเรียน ให้ Interactive ด้วย Class Point

วันที่โพส 20 เม.ย. 2566 ผู้ชม 498


โครงการอบรมด้านการพัฒนาทักษะดิจิทัล ฯ
เรื่อง “การสร้างชั้นเรียน ให้ Interactive ด้วย Class Point”
*************************

            วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น.สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการอบรมด้านการพัฒนาทักษะดิจิทัล สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์และชุมชน หลักสูตรที่ 3 เรื่อง “การสร้างชั้นเรียน ให้ Interactive ด้วย Class Point” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT 106 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติ ผศ.ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและโทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ การสร้างชั้นเรียน ให้ Interactive ด้วย Class Point” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 21 เมษายน 2566 เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี หรือทักษะชีวิตและอาชีพ ให้กับครู อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรชุมชนในท้องถิ่น เพื่อรองรับการใช้ชีวิต และการทำงานในศตวรรษที่ 21 เป็นการยกระดับมาตรฐานให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ THAILAND 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมี อาจารย์ ดร.สุพรรษา น้อยนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์จิตรนันท์ ศรีเจริญ อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้