การจัดการความรู้ เรื่อง “การจัดทำแผนปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ”

วันที่โพส 24 เม.ย. 2566 ผู้ชม 252


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การจัดการความรู้ เรื่อง “การจัดทำแผนปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ”
**********************

         วันที่ 24 เมษายน 2566  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ เรื่อง
 “การจัดทำแผนปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนของสำนักได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำแผนปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถจัดทำแผนปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ในวันที่  24  เมษายน 2566  ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ