การอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีดิจิทัลกับการเกษตรยุคใหม่

วันที่โพส 25 เม.ย. 2566 ผู้ชม 270


การอบรมหลักสูตร  เทคโนโลยีดิจิทัลกับการเกษตรยุคใหม่
************************

วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีดิจิทัลกับการเกษตรยุคใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการ IT105 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจสามารถทำงานร่วมกับงานด้านการเกษตรอย่างปลอดภัย และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลตรวจสอบสภาพแวดล้อมสำหรับการเกษตรยุคใหม่ ออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการปลูกพืชด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถเขียนโปรแกรมสำหรับการควบคุมการปลูกพืชผัก ผลผลิตด้านการเกษตรผ่านระบบสมาร์ทโฟน และเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม เพื่อรองรับกับการใช้ชีวิตและการทำงานในศตวรรษที่ 21 เป็นการยกระดับมาตรฐานให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ THAILAND 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา วันชัย อาจารย์นภาพร ตุ้มทองคำ อาจารย์วรชัย ศรีเมือง อาจารย์ศานต์ พานิชสิติ อาจารย์ ดร.พิมพ์พรรณ ทิพยแสง และดร.ชัยสิทธิ์ วันน้อย อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้