โครงการอบรมการสร้าง Sticker Line ด้วย Line Creators Market

วันที่โพส 27 เม.ย. 2566 ผู้ชม 296


โครงการอบรมการสร้าง Sticker Line ด้วย Line Creators Market
                         **************************************************************

           วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมการสร้าง Sticker Line ด้วย Line Creators Market  โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เป็นประธานเปิดโครงการ  สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และชุมชน มีกำหนดการจัด 2 วัน ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2566 ณ ห้องปฏิบัติการ IT105 โดยมีอาจารย์พีรวัฒน์  สุขเกษม  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มาเป็นวิทยากร ให้ความรู้ ในครั้งนี้