ประชุมหารือโครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วันที่โพส 8 พ.ค. 2566 ผู้ชม 265


ประชุมหารือโครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
*********************

         วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและเทคโนโลยี ประชุมหารือโครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กับคณะผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์