โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ และแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่โพส 15 พ.ค. 2566 ผู้ชม 6723


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ และแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
***************************

         สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  กำหนดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ และแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานตามภารกิจของสำนัก  และเป็นไปตามนโยบายหลักของมหาวิทยาลัย  โดยให้มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย และสถานการณ์ในปัจจุบัน ในวันที่  10 – 12  พฤษภาคม  2566   ณ ภูสักธารรีสอร์ท ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก