ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมความพร้อมโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วันที่โพส 19 พ.ค. 2566 ผู้ชม 321


ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมความพร้อมโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
******************************

               อาจารย์ ดร.นิคม โยกัญญา รองอธิการบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและกิจการพิเศษอาจารย์  ดร. ประยูร  ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และคณะผู้บริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำคณะผศ.ดร.ยุวยงค์  จันทรวิจิตร  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมบริการต่าง ๆ ภายในหอสมุดกลาง และห้องเรียน อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์