การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ครั้งที่ 1/2566

วันที่โพส 8 มิ.ย. 2566 ผู้ชม 6889


การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ครั้งที่ 1/2566
****************

         วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตรรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ครั้งที่ 1/2566 เพื่อร่วมกันหารือการจัดอบรม และสอบประเมินสมรรถนะและทักษะดิจิทัลของนักศึกษาช้นปีที่ 1-3 และนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2566