โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจดลิขสิทธิ์”

วันที่โพส 9 มิ.ย. 2566 ผู้ชม 390


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจดลิขสิทธิ์”
**********************

      สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจดลิขสิทธิ์” ในวันที 9 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. - 12.15 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสำนักฯ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการเตรียมความพร้อมขอจดลิขสิทธิ์ผลงาน และการปกป้องคุ้มครองลิขสิทธิ์เมื่อพบว่าถูกละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. อนุวัติ  คูณแก้ว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้