บรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1และชั้นปีที่ 2

วันที่โพส 30 มิ.ย. 2566 ผู้ชม 6035


บรรยายให้ความรู้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1และชั้นปีที่ 2
***********************

            วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ผศ. เจษฏาพร  ปาคำวัง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 เข้าศึกษาดูงานด้านระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยคุณธนวัฒน์  เฉลิมพงษ์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการคอมพิวเตอร์  และนายอุดมศักดิ์ ภู่พิมล นักเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยายให้ความรู้เรื่องระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้กับนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้รับการถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์การทำงาน