โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง “IoT สำหรับนักพัฒนา (Internet of Things for Developer) รุ่นที่ 1”

วันที่โพส 18 ก.ค. 2566 ผู้ชม 271


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง “IoT สำหรับนักพัฒนา (Internet of Things for Developer) รุ่นที่ 1”
************************************

         สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง “IoT สำหรับนักพัฒนา (Internet of Things for Developer) รุ่นที่ 1” ให้กับเจ้าหน้าที่ นักศึกษา ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฏาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT106 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เพื่อนำเสนอแนวคิดการต่อยอดการประยุกต์ใช้งาน IoT ในแง่มุมต่างๆ ทั้งในส่วนของอุปกรณ์และการประมวลผลข้อมูล ซึ่งภายในหลักสูตรจะมีการลงมือปฏิบัติการใช้งาน Platform สำหรับระบบงาน IoT ในการสาธิตการประยุกต์ใช้งาน IoT ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ การลดต้นทุนและสร้างข้อได้เปรียบ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวิช ลอยมา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย