การประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการแสงสว่าง และโรงผลิตน้ำอัจฉริยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วันที่โพส 25 ก.ค. 2566 ผู้ชม 237


การประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการแสงสว่าง และโรงผลิตน้ำอัจฉริยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ด้วย Internet of Thing ภายใต้โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการบริหาร
จัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2566
*************************************

            วันอังคารที่ 25 กรกฏาคม 2566 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการแสงสว่าง และโรงผลิตน้ำอัจฉริยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏพชรบูรณ์ ด้วย Internet of Thing ภายใต้โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อร่วมกันหารือสถานที่และอุปกรณ์ติดตั้งระบบ IoT ในการควบคุมแสงสว่างและระบบน้ำ